Asianajo­toimisto
Henna Honkakari Oy

Tarjoamme yksityisasiakkaille luotettavaa ja ammattitaitoista lakiasiainpalvelua kaikenlaisissa oikeudellisissa ongelmatilanteissa.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Yleisen eurooppalaisen tietosuoja-asetuksen eli Euroopan unionin parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 vaatima rekisteriseloste. Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan Asianajotoimisto Henna Honkakari Oy:n (Y-tunnus 2946785-1) verkkosivustossa ja muussa toiminnassa kerättyjen tietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista sekä evästeiden keräämisestä. Tätä selostetta päivitetään tarvittaessa.

1. Rekisterinpitäjä

Asianajotoimisto Henna Honkakari Oy
Y-tunnus: 2946785-1
Puhelin: 045 166 7006
Sähköposti: henna.honkakari@honkakari.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Asianajaja Henna Honkakari
Puhelin: 045 166 7006
Sähköposti: henna.honkakari@honkakari.fi

3. Rekisterin nimi

Asianajotoimisto Henna Honkakari Oy:n asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja esitellään asiakassuhteiden ja toimeksiantojen hoitamiseen, kehittämiseen ja hallintaan liittyen. Henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin ilman asiakkaan suostumusta.

1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan:
– Asiakkaiden perustiedot, kuten nimi, henkilötunnus / yritystunnus ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
– Toimeksiantojen hoitamiseen liittyvät tiedot, viestit ja asiakirjat

6. Rekisteritietojen säilyttäminen ja poistaminen

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa tietojen keräämisen alkuperäiseen tarkoitukseen.

Mikäli tietojen pohjalta ei ole aloitettu toimeksiantoa tai asian hoitamista, on henkilöllä mahdollisuus pyytää tietojen poistamista. Mikäli tietojen pohjalta on aloitettu toimeksiannon hoitaminen tai muu toimenpide, selvitetään tietojen poistamisen edellytykset tapauskohtaisesti.

Toimeksiannon hoidon aloittaminen tai kirjanpitovelvollisuus saattaa rajoittaa tietojen poistamista. Mikäli tietojen käytölle ei ole perustetta, voi henkilö pyytää tarpeettomien tietojen poistoa.

Tarkastuspyyntö sekä korjauspyyntö tulee lähettää kirjallisena ja allekirjoitettuna tässä selosteessa mainitulle rekisteristä vastaavalle henkilölle.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin sisältyvien tietojen säännönmukaisia tietolähteitä ovat rekisteröidyt itse verkkosivustolla olevan yhteydenottolomakkeen, sähköpostin, puhelimitse tai sosiaalisen median kautta.

Tietolähteitä ovat myös erilaiset hakemistot ja muut julkiset tietolähteet kuten väestötietojärjestelmä ja luottotietorekisterit. Rekisterin perustietoja voidaan hankkia ja päivittää myös niitä koskevia palveluja tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta.

Täyttäessään yhteydenottolomakkeen tai luovuttamalla tiedot muuta kautta (esim. puhelimitse tai sähköpostitse) henkilö antaa rekisterinpitäjälle suostumuksensa antamiensa tietojen tallentamiseen ja käsittelyyn tässä selosteessa kuvatulla tavalla.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta ilman asianosaisen nimenomaista suostumusta kolmansille osapuolille eikä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei lainsäädännöstä muuta johdu.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot on tallennettu tietojärjestelmiin ja ne on suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä henkilötietoihin. Henkilötietoihin pääsy on rajattu tarkasti henkilöstölle annettavilla käyttöoikeuksilla. Pääsy tietoihin edellyttää aina henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa sekä kertakäyttöistä koodia. Jos tietoja on muussa kuin sähköisessä muodossa, niitä säilytetään lukituissa tiloissa ja niiden tuhoaminen hoidetaan tietoturvallisesti.

10. Muut mahdolliset oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi rekisteröity voi vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjattavat tiedot.

Verkkosivut voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Linkitetyt sivut eivät ole Asianajotoimisto Henna Honkakari Oy:n hallinnassa emmekä vastaa kolmansien osapuolten nettisivujen sisällöstä tai niiden sisältämistä linkeistä.

Evästeisiin perustuva viestinnän kieltäminen tapahtuu käyttäjän verkkoselaimen asetusten kautta.

11. Evästeet

Verkkosivuillamme käytetään evästeitä ja niistä saatavia tietoja. Nämä evästeisiin perustuvat tiedot voivat olla mm. sivustolla tehtyjä toimintoja, sivuvierailuita tai tietoa käyttäjän käyttämistä laitteista. Tietojen avulla parannetaan nettisivujen toimivuutta ja sisältöä, kehitetään liiketoimintaa sekä kohdennetaan markkinointia. Evästeitä hyödyntäviä palveluita, joita käytämme, ovat mm. Googlen palvelut (Google Ads ja Google Analytics).

Evästeet ovat käyttäjäkohtaisia, mutta käyttäjää ei voida tunnistaa näiden perusteella, ellei käyttäjä ole itse antanut lisätietoja esimerkiksi yhteydenottolomakkeen kautta. Käyttäjä voi itse vaikuttaa evästeiden käyttöä oman nettiselaimen asetusten kautta, esimerkiksi poistamalla evästeet käytöstä tai tyhjentämällä evästetiedot.

On hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste, päivitetty 28.6.2021