Asianajo­toimisto
Henna Honkakari Oy

Tarjoamme yksityisasiakkaille luotettavaa ja ammattitaitoista lakiasiainpalvelua kaikenlaisissa oikeudellisissa ongelmatilanteissa.

Huostaanottoasiat

Ennen huostaanottoa ja sijaishuoltoa lastensuojeluviranomaisen on selvitettävä, voidaanko lapsen huollossa väitetyt puutteet hoitaa muulla tavoin eli avohuollon tukitoimin. Mikäli lastensuojeluviranomainen katsoo, että nämä eivät ole sopivia taikka ne osoittautuvat riittämättömiksi, voi sosiaalihuollon johtava viranhaltija tehdä huostaanottopäätöksen. Mikäli yli 12-vuotias lapsi tai huoltajansa vastustaa huostaanottoa, asia etenee hallinto-oikeuden käsiteltäväksi.

Hallinto-oikeuden käsittelyssä asianosaisilla, eli yli 12- vuotiaalla lapsella ja huoltajilla, on aina ehdoton oikeus tulla asiassa kuulluksi. Hallinto-oikeuden käsittely on kirjallista ja usein asiassa järjestetään myös suullinen kuuleminen. Kääntymällä asianajajan avun puoleen jo ennen asian etenemistä hallinto-oikeuteen, mutta viimeistään siinä vaiheessa, se edesauttaa asian selvittelyä lapsen edun mukaiseen ratkaisuun ja oikeudenmukaiseen lopputulokseen pääsemisessä.

Lapsen huostaanottoa koskeva päätös on voimassa toistaiseksi. Lastensuojelun viranomaisen on arvioitava huostassapidon jatkamisen edellytykset aina asiakassuunnitelman tarkistamisen yhteydessä, lapsen tai huoltajan hakiessa huostassapidon lopettamista tai kun se muutoin osoittautuu tarpeelliseksi. Huostassapidon lopettamista voi hakea sosiaaliviranomainen, huoltaja tai 12 vuotta täyttänyt lapsi. Lastensuojeluviranomaisen on tehtävä asiassa päätös, mistä voi tarvittaessa valittaa hallinto-oikeuteen.

Kun huostassapidon ja sijaishuollon tarve lakkaa, tulee viranhaltijan tehdä päätös huostassapidon lopettamisesta. Huostassapito lakkaa viimeistään, kun lapsi täyttää 18 vuotta, ellei tuomioistuin ole tehnyt päätöstä huostassapidon jatkamisesta.

Avustamme mielellämme sinua kaikissa lastensuojelullisissa asioissa ja kysymyksissäsi.